Predstavitev člana

Regionalna razvojna agencija za Podravje - Maribor

Regionalna razvojna agencija za Podravje – Maribor(RRA Podravje – Maribor) je kot nosilna razvojna agencija v podravski regiji skupaj s partnerskimi institucijami najpomembnejši člen za razvoj 41 občin v regiji. Zaradi zelo pomembe funkcije, ki jo opravlja, je ključno, da predstavlja najboljši servis občinam na področju regionalnega razvoja, projektne podpore, črpanju evropskih sredstev, povezovanju, privabljanju investitorjev, razvoju turizma, pametni specializaciji ter podporo podjetniškemu okolju.

Regionalna razvojna agencija za Podravje – Maribor je del KPD – Kreativnega parka Drava. Celoten objekt KPD je bil zgrajen okrog leta 1885 in ima poleg osrednjega trakta še štiri trakte, ki se navezujejo na južni del osrednjega trakta.

KDP predstavlja regijsko stičišče podjetništva, tehnologij in kreativnih industrij s tesno vpetostjo digitalizacije regije in usposabljanj na področju podjetništva. S prikazom ključnih regijskih projektov in vsebin bo kreativni park spodbujal razvoj regije ter vlogo znanja v družbenem in gospodarskem okolju. S poudarkom na interdisciplinarnosti, povezovanju med regijskimi institucijami in sodelovanju bo kreativni park povezoval znanje, tehnologije in kompetence na prednostnih področjih, spodbujal razvijanje inovacij, nudil podporo podjetjem za razvoj, testiranje in prikaz inovacij, ter tako zgradil podporno okolje za komercializacijo razvitih rešitev.

RRA Podravje – Maribor posamezne naloge izvaja v okviru Splošne službe in štirih sektorjev:

Sektor za regionalni razvoj
Sektor za regionalni razvoj kot subjekt spodbujanja razvoja na regionalni ravni izvaja aktivnosti, ki se opravljajo v javnem interesu, pripravlja dokument Regionalni razvojni program 2021–2027, spremlja in poroča o izvajanju Izvedbenih načrtov Regionalnega razvojnega programa, ki jih v skladu s Pravilnikom o organizaciji in pogojih za opravljanje nalog regionalne razvojne agencije in Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, le-ta opravlja v okviru razvojne regije. Kot regionalna razvojna agencija je sektor tehnična, strokovna in administrativna pomoč organom regije: Svet regije, Razvojni svet regije in Odbori RSR ter Regijski razvojni mreži. Priprava Regionalnega razvojnega programa ter usmeritev k uresničevanju le-tega skozi Operativni program. Priprava strateških dokumentov, izdelavo investicijske dokumentacije ter vodenje projektov. Podpora občinam pri Dogovoru za razvoj regij ter realizaciji prijavljenih projektov. Zagotovitev odlične strokovne podpore občinam pri izvajanju projektov preko mehanizma CLLD oz. LAS. Sektor za regionalni razvoj oblikuje projekte na področju trajnostne mobilnosti, varstva narave, prostorskega načrtovanja in komunalne opreme občin in drugih projektov v skladu s potrebami regije.

Sektor za podjetništvo

Sektor za podjetništvo spodbuja podjetništva in internacionalizacijo s poudarkom na malih in srednje velikih podjetjih. Podporo nudi preko različnih programov in projektov (SPOT, PONI, itn.), predvsem pa z vključenostjo v Enterprise Europe Network (EEN), kjer smo partner že vse od leta 2000. EEN je največja mreža v Evropski uniji na področju nudenja strokovnega znanja in storitev podjetjem, univerzam, raziskovalnim organizacijam, tehnološkim centrom in drugim poslovnim in inovacijskim institucijam. Prav tako sektor izvaja naloge v okviru mrežnega (regijskega) poslovno podpornega centra in inkubatorja z sedežem v Pesnici in Mariboru, vendar je cilj širitev na celotno regijo. Pomembno področje sektorja je tudi privabljanje investitorjev in vzpostavitev modela celovitega upravljanja poslovnih con, s čimer se zagotavlja dobra ponudba potencialnim investitorjem. Z jasno strategijo in usmeritvami gospodarstva v regiji se usmerjeno išče potencialne investitorje v domačem in tujem okolju.

Sektor za raziskave, razvoj in inovacije
Sektor s svojimi projekti stremi k pospeševanju tehnološkega razvoja in prenosa tehnologij skozi mednarodno sodelovanje. Izvaja naloge v okviru Digitalnega informacijskega stičišča in pametne specializacije, ki predstavlja platformo za osredotočenje razvojnih vlaganj na področja, kjer ima Podravje kritično maso znanja, kapacitet in kompetenc ter na katerih ima inovacijski potencial za pozicioniranje na globalnih trgih. Poudarek je na razvoju pametnih mest, krožnega gospodarstva in industriji 4.0. V okviru sektorja se razvija raziskovalna skupina.

Sektor za turizem
Sektor pripravlja strateške načrte za spodbujanje in razvoj turizma v turističnem območju. Njegova naloga je oblikovanje in promocija tržnih znamk ponudbe turističnega območja, razvoj in trženje integralnih turističnih proizvodov turističnega območja, spodbujanje razvoja in urejanja turistično rekreacijske infrastrukture in ostalih objektov, pomembnih za izvajanje turistične dejavnosti v turističnem območju. Sodeluje v mednarodnih programih, programih pristojnih ministrstev in nacionalne turistične organizacije. Sodelovanje sloni na vzpostavitvi različnih partnerstev občin (regijsko in medregijsko) z namenom spodbujanja turizma ter realizacije posameznih projektov ali produktov, ki presegajo območje posameznih občin.

Kontaktni podatki

Regionalna razvojna agencija za Podravje - Maribor
Pobreška cesta 20, 2000 Maribor

FOKUSNA PODROČJA