Predstavitev člana

Slovensko gospodarsko in raziskovalno združenje (SBRA)

Slovensko gospodarsko in raziskovalno združenje (SBRA) je bilo ustanovljeno 12. maja 1999 kot edino nevladno predstavništvo slovenskega gospodarstva in raziskovalne sfere v Bruslju. Ustanovni člani SBRA so bili Gospodarska zbornica Slovenije, Zadružna zveza Slovenije, Institut Jožef Stefan, Univerza v Ljubljani in Univerza v Mariboru.

  • Primarne naloge in hkrati poslanstvo SBRA je:
  • Spodbujati sodelovanje na gospodarskem in raziskovalnem področju med Slovenijo in EU ter z državami članicami kakor tudi krepiti »evropski image« obeh sfer in svojih članov iz Slovenije.
  • Pomagati članom SBRA pri vključevanju na notranji trg Evropske unije ter jih podpirati pri sodelovanju v evropskih programih in pri koriščenju finančnih spodbud.
    Promovirati slovensko gospodarstvo in raziskovalno sfero ter posamezne člane SBRA v evropskih institucijah in državah članicah.

SBRA se od drugih informacijskolobističnih organizacij razlikuje po tem, da predstavlja in povezuje slovensko gospodarstvo, znanost in raziskave ter da na osnovi javno-zasebnega partnerstva povezuje javne interese z interesi podjetij in raziskovalne sfere.

Člani SBRA so podjetja, raziskovalne institucije, gospodarska združenja, izobraževalne organizacije, javne ustanove ter lokalne skupnosti.

SBRA s SRIP – Krožno gospodarstvo sodeluje v treh pilotnih projektih:

Vodikov pilot
Slovenija sovodi pilotni projekt Hydrogen, ki se je začel leta 2022. Cilj pilotnega projekta je sodelujoče regije prevzeti v vodilno vlogo v procesu ustvarjanja skupnosti znanja in inovacij na področju vodika s posebnim poudarkom na MSP ter igrati pomembno vlogo pri pripravi okolja, ki bo omogočilo izpolnitev ciljev EU glede zelenega vodika. Pilot na področju vodika bo temeljil na podpiranju sodelovanja med različnimi akterji v evropski vrednostni verigi vodika, da bi spodbudili razvoj vodika v industrijski in tehnološki fazi.

Pilot podpira rast vodikovega gospodarstva in združuje znanje, spretnosti in zmogljivosti zainteresiranih strani za pospešitev prehoda na bolj trajnosten energetski sistem za industrijska podjetja, vključno z MSP, in obravnava tri glavne cilje:
• evropska konkurenčnost in vodilni tehnološki položaj na področju vodika,
• prehod na čist in varen energetski sistem,
• pravičen prehod in spodbujanje regionalnih inovacijskih ekosistemov.

Pilotni projekt bo prispeval k doseganju ciljev »vodikove strategije za podnebno nevtralno Evropo«. Poleg tega bo vključeval industrijske ekosisteme, MSP, regije in skupnosti, ki predstavljajo ekosistem akterjev, ki odraža cilj vključujoče industrijske strategije.

Re- in demanufacturing
V okviru pilota ponovne proizvodnje SBRA in SRIP – Krožno gospodarstvo sodelujeta v demo primeru recikliranja tekstilnih in plastičnih odpadkov. Cilj je zgraditi medregionalno vrednostno verigo različnih raziskovalnih in industrijskih deležnikov, od raziskav tekstilnih odpadkov, razvijalcev tehnologij do ponudnikov in uporabnikov izdelkov, proizvedenih v procesih recikliranja tekstila.

Biogospodarski pilot

V demo primeru LNG je SBRA pomagala pripraviti »Poročilo o strateškem poslovnem načrtu. SMBio-LNG poslovni model naložbenega potenciala v Sloveniji«. Študija predstavlja ambiciozen ekonomsko-finančni model s tematskega področja Bioeconomy S3P-Industry, katerega glavni cilj je uvesti donosno in trajnostno dobavno verigo utekočinjenega biometana iz obnovljivih virov za pogon tovornega cestnega prometa v Sloveniji.

 

 

 

Kontaktni podatki

Slovensko gospodarsko in raziskovalno združenje (SBRA)
Avenue Lloyd George 7, B-1000, Bruselj

FOKUSNO PODROČJE

Združenje SBRA je aktivno na področju krožnega gospodarstva, kjer skuša identificirati in promovirati regionalne in lokalne priložnosti za razvoj krožnega gospodarstva v Sloveniji ter povezati in vključiti ključne deležnike, tako na nacionalni kot tudi na evropski ravni, in s tem krepiti konkurenčnost slovenskega gospodarstva, predvsem pa dvigovati kakovost bivanja in življenja nasploh.

Preberite več o projektu

Vanguard iniciativa

SBRA je v upravnem odboru Vanguard iniciative, zavezništva,
ki združuje 39 najnaprednejših industrijskih regij v Evropi,
osredotočenih na spodbujanje industrijskih inovacij in gradnjo
evropskih vrednostnih verig, ki temeljijo na komplementarnosti
v regionalnih strategijah pametne specializacije.
129
SBRA s SRIP – Krožno gospodarstvo sodeluje v treh pilotnih
projektih:
Vodikov pilot
Slovenija sovodi pilotni projekt Hydrogen, ki se je začel leta 2022.
Cilj pilotnega projekta je sodelujoče regije prevzeti v vodilno vlogo
v procesu ustvarjanja skupnosti znanja in inovacij na področju
vodika s posebnim poudarkom na MSP ter igrati pomembno
vlogo pri pripravi okolja, ki bo omogočilo izpolnitev ciljev EU glede
zelenega vodika. Pilot na področju vodika bo temeljil na podpiranju
sodelovanja med različnimi akterji v evropski vrednostni verigi
vodika, da bi spodbudili razvoj vodika v industrijski in tehnološki
fazi.
Pilot podpira rast vodikovega gospodarstva in združuje znanje,
spretnosti in zmogljivosti zainteresiranih strani za pospešitev
prehoda na bolj trajnosten energetski sistem za industrijska
podjetja, vključno z MSP, in obravnava tri glavne cilje:
• evropska konkurenčnost in vodilni tehnološki položaj na področju
vodika,
• prehod na čist in varen energetski sistem,
• pravičen prehod in spodbujanje regionalnih inovacijskih
ekosistemov.
S povezovanjem inovacijskih ekosistemov ter izmenjavo
znanja in zmogljivosti med regijami članicami pobuda
Vanguard lajša medregionalno sodelovanje, spodbuja
medregionalne naložbe v inovacije, krepi odprte inovacije
in pospešuje uvedbo in tržno sprejemanje novih izdelkov
in inovacij v Evropi v osmih industrijskih sektorjih, tako
imenovanih pilotih.