Predstavitev člana

Slovenski državni gozdovi, d. o. o.

Državno podjetje za gospodarjenje z gozdovi v lasti Republike Slovenije.

Glavne dejavnosti

 • Gozdarstvo
 • Prodaja gozdnih lesnih sortimentov in logistika
 • Gospodarjenje z nepremičninami ter pridobivanje gozdov
 • Lesarstvo
 • Druge dejavnosti za zagotavljanje razvoja vseh funkcij gozdov

Ključni cilji gospodarjenja z državnimi gozdovi, ki jim sledi SiDG

 • Ob upoštevanju načel trajnostnega, večnamenskega in sonaravnega gospodarjenja z državnimi gozdovi dosegati čim višji donos in kakovost gozdnih lesnih sortimentov.
 • Prispevati k vzpostavitvi in razvoju gozdno-lesnih verig, promociji lesa in lesnih proizvodov ter oblikovanju zelenih delovnih mest.
 • Dolgoročno povečevati površino državnih gozdov.
 • Prispevati k doseganju ciljev razvoja podeželja, zlasti ohranjanja kmetij in podeželja v gorskem in hribovitem svetu z omejenimi možnostmi gospodarjenja.
 • Prispevati k doseganju ciljev ohranjanja narave, zlasti k doseganju ciljev območij Natura 2000 in zavarovanih območij.
 • Na področju gozdov, gozdarstva in lesarstva omogočati usposabljanje strokovnega osebja ter podpirati izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo.
 • Izvajati prodajo lesa na panju v minimalnem obsegu.

 

Glavne dejavnosti SiDG

 • izvajanje vseh del v državnih gozdovih:
  • sečnja in spravilo lesa,
  • organizacija prevoza gozdnih lesnih sortimentov (v omejenem obsegu),
  • gozdnogojitvena in varstvena dela ter vlaganja v gozdno infrastrukturo,
  • prodaja gozdnih lesnih sortimentov in spodbujanje razvoja gozdno-lesnih verig,
  • upravljanje z nepremičninami (nakup in prodaja, oddaja v najem, izdajanje soglasij in služnosti),
  • predelava lesa (hčerinsko podjetje Snežnik),
  • izvajanje aktivnosti za zagotavljanje vseh funkcij gozda (s poudarkom na socialnih in ekoloških ter vzgojno-izobraževalnih in raziskovalnih funkcijah).

Kontaktni podatki

Slovenski državni gozdovi, d. o. o. (SiDG)
Rožna ulica 39, SI-1330 Kočevje

VELIKOST ČLANA

FOKUSNO PODROČJE