PREDSTAVITEV PROJEKTA

Komunikacijska strategija “Daj poglej na uro!” in celovita komunikacijska podpora

V prihodnje bomo prisiljeni proizvajati več električne energije, ta proizvodnja pa bo morala temeljiti zlasti na obnovljivih virih. Seveda sama proizvodnja energije ne bo dovolj, nujni bodo tudi vložki v izgradnjo omrežij, v nove tehnologije porabnikov in spreminjanje njihovih navad ter še veliko drugega.

Agencija za energijo se je odločila, da po sprejetju Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje in pred praktično uvedbo novosti nameni posebno pozornost informiranju, komuniciranju in ozaveščanju končnih odjemalcev, saj bodo morali ti v prihodnje bistveno bolj pozorno nadzirati svojo porabo, jo usklajevati v okviru dogovorjene obračunske moči in prilagajati časovnim intervalom.

Nova metodologija obračunavanja omrežnine za električno energijo pomeni spremembe, ki ne pomenijo zgolj ekonomskega, zakonodajnega in tehnološkega izziva, gre tudi za družbeni izziv. Spremembe, ki bodo uvedle prve praktične učinke 1. marca 2024, se bodo dotaknile vseh, pa naj bodo to gospodinjstva ali poslovni odjemalci. Hkrati gre za spremembe, ki dolgoročno zahtevajo odziv v obnašanju vsakega posameznika in posameznice v odnosu do podnebnih sprememb, okolja in nujnih aktivnosti za zeleni prehod.

Kako odjemalce električne energije v prihodnje bolj vključiti v trg porabe, proizvodnje, shranjevanja in prodaje električne energije in jih preobraziti v aktivne odjemalce? Z informiranjem, komuniciranjem, ozaveščanjem in usposabljanjem.

Na osnovi v komunikacijski strategiji določenih izzivov in ciljev smo zastavili konkretne aktivnosti, orodja in kanale za njihovo doseganje. Prav tako smo postavili posamezne časovne točke triletnega projekta.

Celostna grafična podoba je pomemben vizualno-vsebinski element projekta in je temelj njegove vidne sporočilnosti. Projekt »Učinkovita raba omrežij – URO« nagovarja praktično celotno slovensko javnost (gospodinjstva, male poslovne odjemalce in industrijo, pa tudi vsakega posameznika in posameznico v državi), zato smo izpostavili, da:

– učinkovita raba omrežij temelji na časovni dimenziji porabe električne energije in
– zadnji čas je za ukrepanje, zeleni prehod je nujen in zanj se moramo zavzemati vsi.

Slogan »Daj, poglej na uro!« sporoča in nagovarja v skladu z vsebino in celostno grafično podobo k aktivni drži nagovorjenih, usmerja na spletno stran projekta, ki je stičišče komunikacije, in opozarja na dva vidika projekta: časovno dimenzijo, ki omogoča učinkovito rabo omrežij, in na nujnost zelenega prehoda, ki smo mu zavezani.

ČLAN

  • DIALOGCO, komunikacijske rešitve, d. o. o
  • Proletarska cesta 2 SI-1000 Ljubljana
  • +386 (0)41 641 866