Zelene kompetence prihodnosti za vseživljenjsko učenje

RAZVOJ ČLOVEŠKIH VIROV ZA PREHOD V KROŽNO GOSPODARSTVO

Aktivnosti razvoja človeških virov v okviru SRIP – Krožno gospodarstvo so osredotočene na oblikovanje kompetenčnega modela za kadre, ki so zaposleni pri članih in delujejo na fokusnih področjih partnerstva. Na podlagi takšnega modela nato identificiramo vrzeli v kompetencah in pripravimo program usposabljanj, hkrati pa prenesemo informacije do odločevalcev, ki so odgovorni za povezovanje med izobraževalnimi institucijami in gospodarstvom za zmanjšanje razkoraka med povpraševanjem in ponudbo kadrov na trgu dela.

Model razvoja kompetenc, ki je vključen v akcijski načrt SRIP vsebuje:

 • zbir relevantnih kompetenc in profilov pripravljen s strani vodij fokusnih področij SRIP-a,
 • napoved dolgoročnih potreb po kompetencah,
 • ugotavljanje vrzeli v kompetencah,
 • razvoj profesionalnih karier / oblikovanje predlogov za nove izobraževalne programe na področju ugotovljenih vrzeli v kompetencah.

Januarja 2019 smo oblikovali Odbor za razvoj človeških virov, ki ga sestavljajo predstavniki podjetij, inštitutov, univerz, CPI, GZS, izobraževalnih institucij, predstavniki državnih organov, vodje fokusnih področij in ekipa SRIP-a, ki usklajuje aktivnosti, vsebine, predloge za nove programe ter pripravlja in posreduje pobude na ministrstva in druge institucije povezane z razvojem človeških virov.

V aktivnosti Odbora za razvoj človeških virov so vključeni naslednji člani:

 • Termit, d. d.
 • Ekstera, d. o. o.
 • IOS, d. o. o.
 • Surovina, d. o. o.
 • Acies bio, d. o. o.
 • Kočevski les, d. o. o.
 • Helios, d. o. o.
 • Predilnica Litija, d. o. o.
 • Steklarna Hrastnik, d. o. o.
 • TECOS

Aktivnosti v l. 2022 in 2023 izvajamo v sodelovanju s podjetjem Kadring, d.o.o.

Cilj in kazalniki razvoja kadrov

CILJ 1

Zgraditi proaktivni in trajnostni model zagotavljanja in upravljanja potrebnih človeških virov za prehod v krožno gospodarstvo, ki bo hitro odziven in prilagodljiv na nepričakovane spremembe.

CILJ 2

Identificirati in zapolniti razkorak med aktualnim stanjem in potrebno usposobljenostjo zaposlenih na vseh nivojih zahtevnosti dela članov SRIP-a za namen partnerskega sodelovanja in povezovanja.

CILJ 3

Doseči kritično maso visoko usposobljenih zaposlenih na vseh nivojih zahtevnosti dela v podjetjih in institucijah – partnerjih SRIP – za razvojni preboj na fokusnih področjih partnerstva.