Razvoj kompetenc in vlaganja v kadre tako v gospodarstvu kot tudi v raziskovalnih in izobraževalnih institucijah

RAZVOJ ČLOVEŠKIH VIROV

Razvoj človeških virov v okviru SRIP – Krožno gospodarstvo predstavlja razvoj kompetenc in vlaganja v kadre tako v gospodarstvu kot tudi v raziskovalnih in izobraževalnih institucijah. Ker SRIP pokriva pomembna področja gospodarstva, je za razvojni preboj pomembna tudi učinkovita povezanost med izobraževalnimi institucijami in gospodarstvom, ki bo v izobraževalnem procesu zagotavljal diplomante z ustreznimi kompetencami za čim prejšnje vključevanje v delovno okolje.

Model razvoja kompetenc, ki je vključen v akcijski načrt SRIP temelji na uporabi Karierne platforme za kadre v raziskovalni dejavnosti in v gospodarstvu.

Karierna platforma vsebuje:

 • napoved dolgoročnih potreb po kompetencah.
 • ugotavljanje vrzeli v kompetencah.
 • razvoj profesionalnih karier.

Januarja 2019 smo oblikovali Odbor za razvoj človeških virov, ki ga sestavljajo predstavniki podjetij, inštitutov, univerz, CPI, izobraževalnih institucij, strokovnjaki in vodstvo SRIP-a, ki na nivoju SRIP-a usklajuje aktivnosti, vsebine, predloge za nove programe ter pripravlja in posreduje pobude na ministrstva in druge institucije povezane z razvojem človeških virov.

Trenutno je s strani gospodarstva v Odbor za razvoj človeških virov vključenih 8 podjetji, in sicer:

 • Termit, d. d.
 • IOS, d.o.o.
 • Surovina, d.o.o.
 • Acies bio, d.o.o.
 • Kočevski les, d.o.o.
 • Helios, d.o.o.
 • Predilnica Litija, d.o.o.
 • Steklarna Hrastnik, d.o.o.

Na področju razvoja človeških virov akcijski načrt vključuje naslednje aktivnosti:

 • usposabljanje kadrovskih strokovnjakov in drugih odgovornih za dolgoročnejše napovedovanje potreb po kompetencah,
 • priprava nabora relevantnih kompetenc in profilov s strani vodij fokusnih področji iz Akcijskega načrta SRIP – Krožno gospodarstvo,
 • ocenjevanje sedanje in prihodnje pomembnosti kompetenc za nabor profilov,
 • ugotavljanje vrzeli in priprava individualnih kariernih načrtov za profesionalni karierni razvoj kadrov,
 • oblikovanje novih programov za vzpostavitev sistema pridobivanja in/ali razvoja kompetenc na delovnem mestu,
 • analiza obstoječih programov izobraževanja in usposabljanja na področju ugotovljenih vrzeli v kompetencah in izvajalcev teh programov,
 • oblikovanje novih programov izobraževanja/usposabljanja, ki se bodo odvijali v izobraževalnih institucijah,
 • vzpostavitev vstopne točke za E-platformo za dolgoročno napovedovanje potreb po kompetencah,
 • vzpostavitev vstopne točke za E-platformo za izobraževanje in usposabljanje.

Cilj in kazalniki razvoja kadrov

CILJ 1

Po etapah zgraditi proaktivni in trajnostni model zagotavljanja in upravljanja potrebnih človeških virov za SRIP – Krožno gospodarstvo, ki bo hitro odziven in prilagodljiv na nepričakovane spremembe.

CILJ 2

Identificirati in zapolniti razkorak med aktualnim stanjem in potrebno usposobljenostjo zaposlenih na vseh nivojih zahtevnosti dela v podjetjih in institucijah v SRIP -Krožno gospodarstvo za namen partnerskega sodelovanja in povezovanja.

CILJ 3

Doseči kritično maso visoko usposobljenih zaposlenih na vseh nivojih zahtevnosti dela v podjetjih in institucijah – partnerjih SRIP – Krožno gospodarstvo za razvojni preboj na fokusnih področjih in dolgoročno izvajanje vseh nalog SRIP – Krožno gospodarstvo.

Aktivnost izvaja strateški partner SRIP-a, Gospodarska zbornica Slovenije, v sodelovanju z upravljavko, Štajersko gospodarsko zbornico.