Objavljen je Javni razpis razvojno-raziskovalni projekti za odpravo posledic COVID-19

Objavljen je Javni razpis razvojno-raziskovalni projekti za odpravo posledic COVID-19

Namen razpisa je omogočiti podjetjem in konzorcijem podjetij, da:

  • kljub kriznim razmeram ohranijo razvojno naravnanost in začnejo izvajati nove RRI in investicijske projekte,
  • uspešno zaključijo že začete RRI in investicijske projekte, katerih uspešen zaključek bi sicer preprečile krizne razmere.

Cilj javnega razpisa je podpreti izvedbo (začetek ali nadaljevanje) vsaj 20 (dvajsetih) RRI ali investicijskih projektov, s čimer bi se ohranjala razvojna in investicijska naravnanost gospodarstva tudi v času kriznih razmer, ki so posledica izbruha epidemije COVID-19. Kot upravičenec šteje mikro, mala, srednje velika ali velika pravna ali fizična oseba, ki se ukvarja z gospodarsko dejavnostjo v Republiki Sloveniji in je organizirana kot gospodarska družba, samostojni podjetnik posameznik ali zadruga z omejeno odgovornostjo.

  • SKLOP 1: Sofinanciranje RRI projektov, ki se bodo izvajali v obliki industrijskih raziskav in/ali eksperimentalnega razvoja in so povezani z obvladovanjem posledic COVID-19, okvirna višina sredstev za sklop 1 je 2.000.000 EUR.

RRI projekt predstavlja celoto raziskovalno- razvojnih aktivnosti, katerih končni rezultati predstavljajo novo rešitev (produkt, proces ali storitev), ki neposredno vpliva na odpravljanje in/ali obvladovanje posledic COVID-19. Raziskave na področju COVID-19 in druge zadevne protivirusne raziskave vključujejo raziskave v zvezi s cepivi, zdravili in zdravljenji, medicinskimi pripomočki ter bolnišnično in medicinsko opremo, razkužili ter zaščitnimi oblačili in opremo ter ustreznimi inovativnimi postopki za učinkovito proizvodnjo potrebnih izdelkov. Nova rešitev, ki je končni cilj sofinanciranega RRI projekta mora biti dostopna na trgu najkasneje v dveh letih po zaključku razvoja. Sofinanciranje: stroški plač, stroški storitev zunanjih izvajalcev, amortizacija nepremičnin, opreme in neopredmetenih osnovnih sredstev, investicije v neopredmetena sredstva-stroški znanja in patentov, posredni stroški.

  • SKLOP 2: Sofinanciranje projektov za proizvodnjo izdelkov v zvezi s COVID-19, okvirna višina sredstev za sklop 2 znaša 3.000.000 EUR.

Sklop 2 se nanaša na investicijske projekte, ki omogočajo proizvodnjo s COVID-19 povezanih izdelkov, kar vključuje: ustrezna zdravila (vključno s cepivi) in zdravljenja, njihove vmesne izdelke, aktivne farmacevtske učinkovine in surovine; medicinske pripomočke, bolnišnično in medicinsko opremo (vključno z ventilatorji, zaščitnimi oblačili in opremo ter diagnostičnimi orodji) in potrebne surovine; razkužila in njihove vmesne izdelke ter kemične surovine, ki so potrebne za njihovo proizvodnjo; orodja za zbiranje/obdelavo podatkov. Sofinanciranje: oprema in druga opredmetena osnovna sredstva, investicije v neopredmetena sredstva-stroški znanja in patentov.

Rok oddaje: 2.11.2020

Povezava do razpisa in razpisne dokumentacije