Posojila za financiranje naložb v raziskave, razvoj in inovacije (RRI) iz Sklada skladov COVID-19

Posojila za financiranje naložb v raziskave, razvoj in inovacije (RRI) iz Sklada skladov COVID-19

SID banka, ki upravlja Sklad skladov COVID-19, je vzpostavila posojilni program  z namenom spodbujanja podjetij vseh velikosti in jim nudi financiranje za odpravo posledic COVID-19. Iz programa je podjetjem skupno na voljo 7,5 mio € sredstev.

Posojila lahko prejmejo:

 • samostojni podjetniki,
 • mala in srednje velika podjetja (MSP),
 • velika podjetja,
 • podjetja v zagonski (start-up) fazi ter
 • socialna podjetja.

za financiranje naložb v neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva in financiranje z naložbo povezanih obratnih sredstev. Kredit se lahko nameni tudi zgolj za financiranje obratnih sredstev za namen ohranitve delovanja podjetja in izboljšanje likvidnosti v primeru MSP za čas krize COVID-19, če so ta povezana z aktivnostmi Slovenske strategije pametne specializacije. Podjetja lahko financirajo tudi projekte, ki so se že začeli, vendar se do oddajo vloge še niso zaključili. Kredit ima status državne pomoči oz. pomoči de minimis. Za podjetja, ki koristijo kredit z državno  pomočjo velja pogoj, da je na njihovo poslovanje vplival izbruh bolezni COVID-19. Podjetje, ki zaproša za kredit kot glavne dejavnosti ne sme imeti registrirane dejavnosti, ki spada v izključeni sektor.

Glavne prednosti financiranja:

 • Kredit v vrednosti od 10.000 € do 2.500.000 € (oz. do 1.200.000 € v primeru državne pomoči)
 • Ugodna obrestna mera
 • Ročnost od 3 do 9 let (v primeru državne pomoči do 8 let)
 • 100% financiranje upravičenih stroškov
 • Brez zavarovanj oziroma le z zastavno pravice na predmetu financiranja. V primeru kreditov nad 1 milijon € in ročnostjo najmanj 5 let se lahko zagotovi tudi druga zavarovanja
 • Moratorij na odplačilo glavnice je 1/3 ročnosti kredita

Posojila je mogoče pridobiti preko SID banke kot finančnega posrednika. Rok za oddajo vloge je do porabe sredstev. Program temelji na sredstvih evropske kohezijske politike (EKP 2014-2020), kar podjetjem omogoča boljše pogoje financiranja.

Kontakt: SID banka, d.d., Ljubljana                                    

Več informacij