Razpis za zbiranje prijav za podelitev priznanj inventivnim rešitvam na področju krožnega gospodarstva za leto 2022

Razpis za zbiranje prijav za podelitev priznanj inventivnim rešitvam na področju krožnega gospodarstva za leto 2022

Štajerska gospodarska zbornica kot upravičenka Strateško razvojno-inovacijskega partnerstva – Mreže za prehod v krožno gospodarstvo (SRIP – Krožno gospodarstvo) objavlja razpis za inventivne rešitve – invencije na področju krožnega gospodarstva, katerega cilj je je uveljavljanje in podpora razvojno-inovacijski dejavnosti, ki je ključna z vidika pospeševanja prehoda v krožno gospodarstvo.

S tem namenom objavljamo

RAZPIS ZA ZBIRANJE PRIJAV ZA PODELITEV PRIZNANJ INVENTIVNIM REŠITVAM NA PODROČJU KROŽNEGA GOSPODARSTVA ZA LETO 2022

 1. Pogoji za prijavo

  a. Prijavitelji

Pravico do prijave na razpis imajo vse gospodarske družbe, javne-raziskovalne organizacije, samostojni podjetniki, samostojni inventorji (fizične osebe) ali druge organizacijske oblike z območja Republike Slovenije.

b. Inventivne rešitve na področju krožnega gospodarstva

Invencija predstavlja novo, obetavno zamisel s potencialom, da bo postala koristna. Nanaša se lahko na nov proizvod, storitev, proces ali sistem. Lahko se razvije v inovacijo, ki pa je komercializirana.

Za potrebe razpisa se osredotočamo na inventivne rešitve na naslednjih ravneh tehnoloških razvitosti:

3 Analitičen in eksperimentalni dokaz kritične funkcije in/ali značilnosti v potrditev koncepta Začel se je aktiven razvoj in raziskave. To vključuje analitične in laboratorijske študije za potrditev analitičnih napovedi posameznih

tehnoloških sestavin. Izvaja se tehnična študija izvedljivosti.

Primeri vključujejo sestavine, ki še niso integrirane ali značilne/tipične.

4 Potrditev tehnološke sestavine in/ali osnovnega tehnološkega podsistema v laboratorijskem okolju Osnovne tehnološke sestavine so integrirane.

Stopnja negotovosti je glede na morebiten bodoči sistem relativno visoka.

Primeri vključujejo integracijo provizorično narejenih/sestavljenih naprav v laboratoriju.

5 Potrditev tehnološke sestavine in/ali osnovnega tehnološkega podsistema v ustrezno oblikovanem okolju Vernost prikaza podsistema znatno naraste.

Osnovne tehnološke sestavine so integrirane z realističnimi podpornimi elementi tako, da je lahko tehnologija preizkušena v simuliranem okolju.

Primeri vključujejo laboratorijsko integracijo komponent z visoko stopnjo zaupanja.

6 Tehnološki sistem/model podsistema ali demonstracijski prototip v ustrezno oblikovanem okolju Tipičen model ali prototip sistema, ki je mnogo naprednejši od preizkušenega iz TRL 5, se preizkusi v ustreznem okolju. Predstavlja velik korak naprej v prikazu tehnološke razvitosti. Primeri vključujejo preizkušanje prototipa v verodostojnem laboratorijskem okolju ali v simuliranem operativnem okolju.

 

Inventivna rešitev na področju krožnega gospodarstva je takšna, ki je usmerjena v ponovno uporabo, popravilo, reciklažo oz. optimizacijo izdelka, storitve ali postopka. Zasnova rešitve zagotavlja čim daljše obdobje kroženja izdelkov v rabi, prav tako njihovo kaskadno rabo, pri tem pa ohranjanje dodane vrednosti, kolikor dolgo je to mogoče. Bistveno je, da so rešitve načrtovane in oblikovane tako, da odpadkov ni oziroma jih je čim manj.

Ista inventivna rešitev lahko za priznanje kandidira le enkrat. Izjemoma lahko kandidati prijavo na razpis oddajo dvakrat, v primeru, da jim je bilo pri prvi prijavi podeljeno zgolj priznanje za prispevek na področju inventivnosti v krožnem gospodarstvu.

 1. Kategorije inventivnih rešitev

Predlagatelji lahko prijavijo naslednje kategorije inventivnih rešitev:

– nova ideja o novem izdelku ali procesu ali preprosto izboljšava za že znani izdelek, storitev ali proces, ki prispeva k prehodu v krožno gospodarstvo,

– lahko se osredotoča na spremembe v oblikovanju proizvoda v smeri krožnega dizajna,

– nova ideja, ki odgovarja na potrebe družbe pri prehodu v krožno gospodarstvo.

 1. Kriteriji in priloge 

Prijava na razpis mora vsebovati:

 1. V celoti izpolnjeno Prilogo 2 – Prijavni obrazec v .doc/docx in .pdf. Obvezno mora prijavni obrazec vsebovati vse osnovne podatke o inventivni rešitvi, ki so zahtevani v Prilogi 2, izjavo o strinjanju in sprejemanju pogojev s podpisom odgovorne osebe, zahtevan podrobnejši opis inventivne rešitve.
 2. Slike in/ali video inventivne rešitve v visoki ločljivosti, primerne tudi za tisk (slike vsaj 3 Mb, video v resoluciji vsaj 1920x1080pxl). Velja tudi povezava do youtube objave video posnetka.
 3. V kolikor relevantno, v celoti izpolnjeno prilogo 3.

Splošna določila za prijave

 • Prijave na Razpis naj bodo izdelane skladno s razpisnimi kriteriji, zato bo komisija izločila nenamenske prijave (katalogi, promocijska gradiva, seminarske ali diplomske naloge itn.)
 • Predlog inventivne rešitve lahko predlagatelj prijavi le Štajerski gospodarski zbornici kot upravljavki SRIP – Krožno gospodarstvo.
 • Prijave, ki ne bodo izdelane v skladu z določili v točki 3, bo komisija za ocenjevanje inventivnih rešitev vrnila prijaviteljem v roku 14 dni po izteku razpisa, z rokom 7 dni za ustrezno dopolnitev.
 • O predlogih bo odločala Komisija za inventivne rešitve na področju krožnega gospodarstva, ki jo imenuje Upravni odbor SRIP – Krožno gospodarstvo, s sklepom pa potrdi vodstvo ŠGZ. Komisija bo na podlagi sprejetega pravilnika in kriterijev za ocenjevanje predlogov inventivnih rešitev podelila zlata, srebrna in bronasta priznanja ter priznanja za prispevek na področju inventivnosti v krožnem gospodarstvu. Komisija lahko neustrezne prijave zavrne, z ustrezno utemeljitvijo.
 • Javna razglasitev in podelitev priznanj bo na dogodku SRIP – Krožno gospodarstvo v organizaciji Štajerske gospodarske zbornice.
 • Prijave se pošljejo na e-mail naslov: srip@stajerskagz.si, najkasneje do 1. 12. 2022.

Dodatne  informacije:
Štajerska gospodarska zbornica / SRIP – Krožno gospodarstvo

Tel.: 02 22 08 700
e-pošta: srip@stajerskagz.si

PARTNERJA RAZPISA STA