Sprejet Zakon o učinkoviti rabi energije ter Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja

Sprejet Zakon o učinkoviti rabi energije ter Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja

Sprejeta sta Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (ZVO-1J) in Zakon o učinkoviti rabi energije (ZURE), ki pokriva področje energetske učinkovitosti in učinkovite rabe energije, predhodno del energetskega zakona.

ZVO-1J ureja tri vsebinska področja. Največji del je namenjen uskladitvi zakonske ureditve z Direktivo 2018/410/EU pri čemer predlagane spremembe ne spreminjajo sistema trgovanja s pravicami do emisije toplogrednih plinov (TGP), temveč omogočajo njegovo nadaljevanje po 31. 12. 2020. Glede na veljavno ureditev prinaša pomembnejšo vsebinsko spremembo in sicer daje zakonsko podlago, ki omogoča kritje posrednih stroškov, ki nastanejo zaradi stroškov emisij TGP in se prenesejo na cene električne energije. Potrebno bo sprejeti še predpis, s katerim se bodo podrobneje določili način in pogoji za dodelitev finančnega nadomestila.

Predpis začasno ureja tudi vprašanje proizvajalčeve razširjene odgovornosti z namenom, da se, do celovite sistemske ureditve tega vprašanja, odpravijo anomalije v delovanju sistema ter vzpostavlja zakonsko podlago za drugačen, v praksi bolj izvedljiv način izvajanja obratovalnega monitoringa.