FOKUSNO PODROČJE

BIOMASA IN ALTERNATIVNE SUROVINE

Cilj fokusnega področja Biomasa in alternativne surovine je pospešiti razvoj prebojnih tehnologiji ter inovacijski in produktni razvoj na področju inovativnih (bio)proizvodov, ki temeljijo na obnovljivih surovinskih virih. Na osnovi izkazanega interesa deležnikov, neizkoriščenih konkurenčnih prednosti Slovenije in iz tega izhajajočega razvojnega potenciala države je fokusno področje Biomasa in alternativne surovine zasnovana tako, da omogoča razvoj tehnoloških področij: (i) trajnostna mobilizacija biomase; (ii) ligno-celulozne biorafinerije za izolacijo ekstraktivov in polimernih gradnikov in (iii) biorafinerije alternativnih surovinskih virov in diverzificiran spekter produktnih smeri.

Ključne besede: trajnostna mobilizacija biomase, ligno-celulozne biorafinerije za izolacijo ekstraktivov in polimernih gradnikov, biorafinerije alternativnih surovinskih virov, alternativna biomasna surovina, nanoceluloza, bio proizvodi.

Cilji in kazalniki uspešnosti fokusnega področja Biomasa in alternativne surovine:

Cilj 1: Razviti nove izvozno naravnane visokotehnološke proizvode.

Cilj 2: Razviti izvozno naravnane storitve na osnovi novih poslovnih modelov.

Cilj 3: Povečati število vključenih podjetij po načelu odprtosti SRIP.

Cilj 4: Razvoj skupnih razvojnih projektov.

Cilj 5: Prenos inovacij v gospodarstvo.

Cilj 6: Razvoj in postavitev prototipov.

Cilj 7: Razvoj in postavitev obratov biorafinerij.

VODJA FOKUSNEGA PODROČJA