FOKUSNO PODROČJE

TRAJNOSTNI FUNKCIONALNI MATERIALI

Cilj fokusnega področja Trajnostni funkcionalni materiali je razvoj naslednje generacije naprednih kompozitov in funkcionalnih sistemov, ki bodo vključevali gradnike odpadne biomase ali drugih odpadkov kot tudi nanodelce (npr. nanoceluloza, anorganski nanodelci, magnetni nanodelci ipd.) in bodo omogočili proizvodnjo novih visoko zmogljivih konstrukcijskih in specialnih produktov, ki bodo okoljsko trajnostni, hkrati pa bodo zagotavljali boljše lastnosti, dolgoročno učinkovitost, izboljšano trajnost in vrednost. Definirana sta dva sklopa osredotočanja na naslednjih tehnoloških področjih: trajnostni kompoziti ter napredna embalaža/materiali. Rezultat bodo novi izvozno konkurenčni proizvodi na tradicionalnih trgih papirne in papirnopredelovalne industrije, tekstilne industrije, medicine, gradbeništva, avtomobilske industrije, industrije polimerov, lepil in premazov.

Ključne besede: trajnostni kompoziti, napredna embalaža, biokompoziti, bionanokompoziti, napredni materiali, bioosnovani polimeri, funkcionalne tekstilije, papir, premazi.

Cilji in kazalniki uspešnosti fokusnega področja Trajnostni funkcionalni materiali:

Cilj 1: Razviti izvozno naravnane visokotehnološke proizvode.

Cilj 2: Razviti izvozne storitve na osnovi novih poslovnih modelov.

Cilj 3: Povečati število vključenih podjetij po načelu odprtosti SRIP.

Cilj 4: Razvoj skupnih razvojnih projektov.

Cilj 5: Vključenost v mednarodne verige vrednosti.

Cilj 6: Vključenost v mednarodna partnerstva, projekte in mreže.

Cilj 7: Zmanjšanje porabe vhodnih virov na enoto proizvoda.

Cilj 8: Zmanjšanje odtisov (toplogrednih, vodnih).

Cilj 9: Prenos inovacij v gospodarstvo.

VODJA FOKUSNEGA PODROČJA

  • dr. Mojca Škerget
  • Institucija:
    Univerza v Mariboru Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
  • Kontakt:
    mojca.skerget@um.si