FOKUSNO PODROČJE

ZELENI PROCESI IN TEHNOLOGIJE

Fokusno področje Zeleni procesi in tehnologije se osredotoča predvsem na izziv, kako v domačo predelovalno in proizvodno industrijo vpeljati popolnoma tehnološko inovativne procese in tehnologije, kjer je poudarek na razvoju bioosnovanih zelenih kemikalijah in materialih, postopkih pridelave in predelave polimerov, biotehnološko proizvedenih spojinah, kontinuirani proizvodnji spojin ter na novi proizvodni opremi z vodenjem. Pri tem je pomembno, kako procese in tehnologije prilagoditi, da bodo ob enakih vhodnih surovinah in izhodnih proizvodih obratovali bolj ekonomično, manj energetsko potratno in/ali z nižjimi izpusti toplogrednih plinov.

Ključne besede: bioosnovane zelene kemikalije in materiali, postopki pridelave in predelave polimerov, kontinuirana proizvodnja spojin, nova proizvodna oprema z vodenjem, biotehnološko proizvedene spojine, biorafinerije, energetska učinkovitost, inovacije, domača biomasa.

Cilji in kazalniki uspešnosti fokusnega področja Zeleni procesi in tehnologije:

Cilj 1: Razviti izvozno naravnane visokotehnološke proizvode.

Cilj 2: Razviti izvozne storitve na osnovi novih poslovnih modelov.

Cilj 3: Povečati število vključenih podjetij po načelu odprtosti SRIP.

Cilj 4: Razvoj skupnih razvojnih projektov.

Cilj 5: Razvoj prototipov.

Cilj 6: Vzpostavitev povezav med RRI in gospodarskimi subjekti.

Cilj 7: Zmanjšanje porabe vhodnih virov na enoto proizvoda.

Cilj 8: Zmanjšanje odtisov (toplogrednih, vodnih).

Cilj 9: Prenos inovacij v gospodarstvo.

Cilj 10: Prispevanje k dvigu podjetniške aktivnosti.

VODJA FOKUSNEGA PODROČJA