FOKUSNO PODROČJE

SEKUNDARNE SUROVINE

Osnovni cilj fokusnega področja Sekundarne surovine je ustvariti sistemske rešitve za tehnološki razvoj na področju predelave in odstranjevanja odpadkov, ki bodo omogočale prehod iz sedanje paradigme izdelaj – uporabi – zavrzi v odgovornejše krožno ravnanje z viri. Načrtovan je razvoj tehnologij za pretvorbo odpadkov v uporabne produkte, sekundarne surovine ali oblike za neškodljivo odstranjevanje, tehnologij za obdelavo odpadkov z namenom ponovne uporabe in za obnovo ali popravila rabljenih izdelkov z namenom podaljšane rabe. Tehnološka področja so: a) predelava industrijskih in gradbenih odpadkov, b) predelava bioloških odpadkov v vredne proizvode, c) krožno gospodarstvo snovnega toka odpadne električne in elektronske opreme, d) tehnologije čiščenja odpadnih vod ter pridobivanje snovi in energije iz njih, e) trajnostno gospodarjenje s pitno vodo. Opredeljene so ožje produktne smeri, za katere so bili prepoznani interes, kapacitete in poslovne priložnosti gospodarstva, ki zajemajo najpomembnejše tokove odpadkov.

Ključne besede: industrijski in gradbeni odpadki, biološki odpadki, sekundarne surovine, tehnologije, predelava, odstranjevanje, industrija, gradbeništvo, krožno gospodarstvo snovnega toka, odpadne in pitne vode.

Cilji in kazalniki uspešnosti fokusnega področja Sekundarne surovine:

Cilj 1: Razviti izvozno naravnane storitve na osnovi novih poslovnih modelov.

Cilj 2: Povečati število vključenih podjetij po načelu odprtosti SRIP.

Cilj 3: Razvoj skupnih razvojnih projektov.

Cilj 4: Povečanje razmerja med recikliranimi in primarnimi materiali (vzpostavitev sistema za spremljanje razmerja).

Cilj 5: Povečanje indeksov trajnosti in popravljivosti izdelkov.

Cilj 6: Zmanjšanje porabe vhodnih virov na enoto produkta.

Cilj 7: Zmanjšanje odtisov (toplogrednih, vodnih).

Cilj 8: Oblikovati 5 proizvodov na okolju primerni zasnovi (ekodizajn).

VODJA FOKUSNEGA PODROČJA

  • dr. Zorka Novak Pintarič
  • Institucija:
    Univerza v Mariboru Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
  • Kontakt:
    zorka.novak@um.si