Financiranje tehnološko-razvojnih projektov (RRI 3)

Financiranje tehnološko-razvojnih projektov (RRI 3)

SID banka je vzpostavila program  z namenom spodbujanja podjetij k razvijanju in uvajanju inovacij. Iz programa je podjetjem skupno na voljo 100 mio € sredstev.

Posojila lahko prejmejo:

  • samostojni podjetniki,
  • mala in srednje velika podjetja (MSP),
  • velika podjetja,
  • ter zadruge,

za izvedbo raziskovalno-razvojnega ali naložbenega projekta, in sicer če je njegov cilj nov ali bistveno izboljšan proizvod, proces ali storitev. Proizvod, proces ali storitev morajo biti novi za kreditojemalca, ni pa nujno, da so novi na trgu.
Kredit za financiranje tehnološko razvojnih projektov lahko podjetje pridobi po enem izmed treh tipov državne pomoči – začasni okvir, pomoč de minimis in GBER, odvisno od potreb in pogojev, ki jih vaše podjetje izpolnjuje.

Glavne prednosti financiranja:

  • Kredit v vrednosti od 100.000 € do 15.000.000 €
  • Ugodna obrestna mera
  • Moratorij na odplačilo glavnice je najmanj 2 leti in največ 1/2 ročnosti kredita
  • Sprejemljive so vse vrste zavarovanj

Posojila je mogoče pridobiti neposredno preko SID banke. Rok za oddajo vloge je do porabe sredstev.

Kontakt: SID banka, d.d., Ljubljana                                    

Več informacij