PREDSTAVITEV PROJEKTA

Skladiščenje električne energije

Dravske elektrarne Maribor d. o. o. so vodilno podjetje na področju učinkovite izrabe obnovljivih energetskih virov v Sloveniji.

Črpalne hidroelektrarne na porečju reke Drave

Projekt črpalne hidroelektrarne Kozjak na Dravi in 400 kV daljnovodne povezave do RTP Maribor je z državnim prostorskim načrtom umeščen v prostor. Projekt je vključen v »Razvojni načrt prenosnega sistema republike Slovenije od leta 2017 do leta 2026« ter s 400 MW vključen tudi kot podporna točka elektroenergetskega omrežja Slovenije. Glede na izvedene analize je na reki Dravi še devet potencialnih lokacij. Moč posamezne črpalne hidroelektrarne je med 45 in 300 MW. Obstoječi daljnovodi dajejo veliko prednost lažjemu umeščanju. Ugodne so hidrološke in energetske razmere – spodnji akumulacijski bazeni so obstoječe hidroelektrarne.

Li-Ion hranilniki za podporo izvajanja sistemskih storitev

V okviru potrebe po večanja obsegu sistemskih storitev je predvidena postavitev hranilnika energije kapacitete 20 MWh znotraj zemljišč obstoječih hidroelektrarn. Namen uvajanja hranilnikov je prav tako tudi v delnem razbremenjevanju nudenja sistemskih storitev s strani obstoječih proizvodnih enot skupine, saj slednje negativno vpliva tako na energetsko izkoriščanje vodnega potenciala in na uporabno življenjsko dobo opreme.

ČLAN

  • Dravske elektrarne Maribor, d. o. o.
  • Obrežna ulica 170, SI-2000 Maribor
  • +386 (02) 300 50 00

Fokusno področje

Trajnostna energija