PREDSTAVITEV PROJEKTA

Trajnostni način predelave jeklarske žlindre

Avgusta 2018 je družba SIJ Acroni skladno z načeli trajnostnega razvoja prevzela predelovanje jeklarske žlindre.

Nepredelana jeklarska žlindra v preteklosti ni predstavljala uporabne vrednosti in je bila vrsto let le odlagana na lokaciji SIJ Acroni na Jesenicah. Sedaj je jeklarska žlindra skladno z Uredbo REACH klasificirana kot stranski produkt. S predelavo žlindre kot končne produkte dobimo:
• jekleni granulat, ki se uporablja kot jekleni vložek pri proizvodnji jekla,
• mineralni produkt Ekominit S1, ki se uporablja za enostavne inženirske namene,
• Agregat iz EOP C žlindre, ki se ga uporablja v cestogradnji.

Za mineralni produkt Ekominit S1 smo pridobili tehnična soglasja (ZGPro-1, STS, 1+). Za Agregat iz EOP C žlindre smo pridobili certifikat o skladnosti proizvoda (CPR, SIST EN, 2+).

MINERALNI PRODUKT EKOMINIT S1
Mineralni produkt Ekominit S1 je produkt predelave jeklarske žlindre (EOP S in rafinacijske žlindre) družbe SIJ Acroni.

AGREGAT IZ JEKLARSKE EOP C ŽLINDRE
Agregat iz jeklarske EOP C žlindre je produkt predelave jeklarske žlindre (EOP C žlindre) družbe SIJ Acroni.

Mineralni produkt Ekominit S1 nastaja pri predelavi mešanice EOP S in rafinacijske žlindre. Pri procesu predelave dobimo drobnozrnat in vlažen material, podoben mokri mivki. Mineralni produkti Ekominit S1 se uporabljajo za vgradnjo v vse vrste konstrukcijskih nasipov, vendar ne v cono zmrzovanja. Najpomembnejše pa je, da se ga lahko uporablja namesto naravnih
materialov, kar ohranja naše naravno okolje.

Agregat iz EOP C žlindre nastaja pri predelavi EOP C žlindre. Pri procesu predelave dobimo agregate različnih velikosti. Material ima primerljive lastnosti z naravnim magmatskim (eruptivnim) kamninam. Uporablja se v cestogradnji. SIJ Acroni žlindro predeluje skladno z okoljevarstveno zakonodajo, Direktivo o industrijskih emisijah (IED) ter okoljevarstvenim dovoljenjem, kar pomeni z upoštevanjem najvišjih standardov varstva okolja.

UPORABNOST EKOMINIT S1
• za gradnjo inženirskih, protihrupnih in protipoplavnih nasipov
• za vse vrste zapolnitev in izravnav
• za sanacijo peskokopov in kamnolomov
• za stabilizacijo in utrjevanje mokrih zemljin in muljev

UPORABNOST AGREGATA IZ JEKLARSKE EOP C ŽLINDRE
• agregati za bitumenske zmesi in površinske prevleke za ceste, letališča in druge prometne površine (nazivne frakcije: 0/2, 0/4, 2/4, 4/8, 8/11, 11/16 mm)
• agregati za nevezane in hidravlično vezane materiale za uporabo v inženirskih objektih in za gradnjo cest (nazivne frakcije: 0/22, 0/45 mm)

ČLAN

  • SIJ Acroni, d. o. o.
  • Cesta Boris Kidriča 44, SI-4270 Jesenice
  • +386 (0)4 584 10 00

Fokusno področje

Sekundarne surovine