PREDSTAVITEV PROJEKTA

Celovit pristop k reševanju odpadkov

S projektom prispevamo k recikliranju in ponovni rabi materialov (reciklaža polimernih materialov, odpadne embalaže). Z recikliranjem odpadne embalaže podaljšamo življenjske cikle njihove uporabe za nekajkrat. Cilji projekta so usmerjeni k vzpostavljanju krožne uporabe odpadkov oziroma da se čisti ponovno vračajo v uporabo (PET polimeri).

Prispevki razvojnega projekta k nacionalnim strategijam:

  • predelava odpadkov v sekundarne surovine in razvoj novih tehnologij za povečanje konkurenčnosti,
  • pomembno povečanje stopnje reciklabilnosti proizvodov in nadgradnja uporabe za produkte visoke dodane vrednosti,
  • nastajanje, krepitev in povezovanje znanj in kompetenc za vključevanje v rastoče in prihajajoče industrije na globalni ravni (krožno gospodarstvo, robotizacija,  mobilnost in zdravo staranje, zero waste).

Prispevki projekta k zmanjšanju porabe surovin in energije ter s tem ogljičnega odtisa se odražajo v digitalizaciji in avtomatizaciji procesa ter lokalni uporabi ostankov surovin. RRI projekt prispeva k zamenjavi starih tehnologij, postopkov, materialov za nove, učinkovitejše.

Rezultati projekta bodo prispevali k prehodu na popolno digitalizacijo in avtomatizacijo procesa sortiranja odpadkov.

Pri razvoju novih tehnologij, produktnih smeri in storitev bodo v projektu za njihovo optimizacijo uporabljena LCA orodja, s katerimi bomo lahko dokazovali njihove pozitivne vplive na okolje (okoljsko analizo življenjskega cikla bomo uporabili za najmanj 5 novih produktov/tehnologij/storitev). Na osnovi IT orodja za krožno gospodarstvo bomo oblikovali nov poslovni model, ki bo na eni strani pripomogel k zniževanju okoljskih bremen, po drugi strani pa k izboljšanju konkurenčnosti podjetij ter možnosti prodora na nove izvozne trge. Glede na majhnost regij in omejenost z naravnimi viri ima Slovenija velik potencial ravno pri preboju okoljsko sprejemljivih rešitev (pametno zbiranje odpadkov, predelava industrijskih odpadkov, vračanje surovin iz odpadkov, uporaba sekundarnih surovin ipd.). Izračuni LCA bodo upoštevali tudi javno dobro (okoljske in družbene vplive) in bodo tako celovito pripomogli k postavitvi odločitvenih instrumentov varstva okolja, ki omogočajo prehod na nizkoogljično gospodarstvo, ki je za Slovenijo pomemben zlasti na področju ravnanja z odpadki.

ČLAN

  • Gorenje Surovina, d. o. o.
  • Ulica Vita Kraigherja 5, SI-2000 Maribor
  • +386 (0)2 707 21 10

Fokusno področje

Sekundarne surovine