PREDSTAVITEV PROJEKTA

Obnovljivi viri energije – novi projekti DEM

Acies Bio je razvil inovativno tehnologijo za pridobivanje celične biomase z visoko vsebnostjo vitamina B12, ki kot surovino uporablja odpadno sirotko. Proces smo demonstrirali v pilotnem merilu 10 m3. Tehnologija je bila osnova za ustanovitev skupnega podjetja s tujim partnerjem, v okviru katerega trenutno poteka načrtovanje proizvodnega obrata. Z vitaminom B12 obogatena biomasa je neposredno uporabna kot sestavina krmnih mešanic v živinoreji.

Male hidroelektrarne na pritokih Drave in širše
Namen projekta je povečanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov. Cilj projekta je, da v največji možni meri izkoristimo razpoložljiv vodni potencial na pritokih reke Drave za proizvodnjo električne energije, seveda ob upoštevanju vseh okoljskih in ekonomskih kriterijev. V preteklih letih smo pridobili trinajst vodnih dovoljenj za izgradnjo malih hidroelektrarn na pritokih reke Drave, v prihodnjih letih je predvidena njihova izgradnja. Za vse male hidroelektrarne je možna vključitev v podporno shemo za obnovljive vire.

Izkoriščanje vetrnega potenciala v Sloveniji
Preverjena so bila potencialna področja postavitve vetrnih elektrarn izven območja Nature. Identificirana so bila tri potencialna področja koriščenja energije vetra za proizvodnjo električne energije, in sicer vetrni park Ojstrica (načrtuje se postavitev treh agregatov skupne moči do 10,8 MW), vetrni park Paški Kozjak (načrtuje se postavitev štirih agregatov skupne moči do
14,4 MW) in vetrni park Rogatec (načrtuje se postavitev šestih agregatov skupne moči do 21,6 MW ).

Izraba geotermalne energije
V okviru izrabe geotermalne energije je predvidena v prvi fazi izgradnja pilotne geotermalne elektrarne. Raziskovalne aktivnosti na področju izkoriščanja geotermalne energije (lokacija Čentiba/Lendava) so delno že bile izvedene na vrtini PG 8, kjer je bila izvedena meritev energetskega potenciala vrtine in uporaba inovativne tehnologije transporta toplote. V okviru možne izrabe geotermalne energije je možna tudi uporaba obstoječih vrtin na drugih lokacijah.

Izraba virov odvečne toplote
Potencial izrabe odvečne toplote predstavlja novo možnost povečanje proizvodnih virov električne energije. Z uporabo tehnologije za izkoriščanje nizkotemperaturnih virov (železarne, bio-plinarne itd.) v družbi vidimo priložnost izgradnje novih proizvodnih kapacitet energije.

Postavitev novih sončnih elektrarn
Uporaba obstoječih objektov hidroelektrarn predstavlja lokacijsko ustrezne površine za postavitev sončnih elektrarn. V družbi intenzivno delamo na postavitvi sončnih elektrarn na dovodno – odvodnih kanalih na hidroelektrarni Zlatoličje in Formin. Predvidena skupna moč sončne elektrarne je 31 MW. Prav tako pa predstavljajo bližnje degradirane površine v bližini hidroelektrarn potencial za nadaljnjo širjenje novih proizvodnih enot.

ČLAN

  • Dravske elektrarne Maribor, d. o. o.
  • Obrežna ulica 170, SI-2000 Maribor
  • +386 (0)2 300 50 00

Fokusno področje

Trajnostna energija