PREDSTAVITEV PROJEKTA

Razvoj bio butilirane aminosmole kot razvojna paradigma v Melaminu

Raziskovalna skupina Melamina je v sodelovanju s Fakulteto za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru (FKKT UM) uspešno zaključila projekt Razvoj bio butilirane aminosmole (BAmBi), ki je bil osredotočen na razvoj visokotehnološkega proizvoda iz naravnih, obnovljivih surovinskih virov.

Projekt je sledil ciljem evropske strategije za prehod v krožno gospodarstvo. Raba biomase in materialov na osnovi obnovljivih virov (les, pridelki, vlakna) je klasificirana kot eno od petih prioritetnih področij krožnega gospodarstva, ki lahko doprinesejo k razvoju novih proizvodov (gradbeništvo, pohištvena industrija, papir, hrana, tekstil, kemikalije) in energijski izrabi teh materialov (biogoriva).

Butilirane aminobiopolimere (melaminsko in/ali benzoguanaminsko formaldehidne) so pripravili za uporabo v industriji premazov kot nadomestek obstoječih polimerov fosilnega izvora. Izdelek predstavlja nov proizvod z visoko dodano vrednostjo v svetovnem merilu, hkrati pa je bila razvita tudi popolnoma nova tehnologija za njegovo proizvodnjo.

Sintezo bioformalina višjih koncentracij so izvedli na pilotni napravi, kjer so katalitsko oksidirali biometanol (pripravljen iz črne lužine v papirništvu) v bioformalin in ga koncentrirali z destilacijo. Dobljeni bioformalin višjih koncentracij so katalitsko pretvorili v brezvodni bioformaldehid, primeren za uporabo v sintezi aminobiopolimerov.

Končni rezultati projekta so novo razvita znanja in postopki, ki bodo omogočali uvajanje novih produktov in postopkov v Melaminu.

Reševanje reciklaže stranskih produktov, azeotropne mešanice, ki nastane pri sintezi butiliranih aminobiopolimerov, je bil še posebno zahteven izziv, a so ga uspešno rešili. Skupina FKKT UM je razvila kombinirano kemijsko obdelavo z destilacijskim procesom za uspešno regeneracijo n-butanola. Vpeljava tega postopka na industrijski nivo bo predstavljala velik napredek pri zapiranju snovnih tokov v proizvodnji in zmanjševanju količine nevarnih tekočih odpadkov.

Cilj projekta so bile tri tehnološke inovacije. Poleg modificirane ter optimizirane sinteze bio butilirane aminosmole še postopek izdelave bioformalina višjih koncentracij s pretvorbo v brezvodni bioformaldehid (bioparaformaldehid) in tehnološko/ekonomsko učinkovita reciklaža tekočih stranskih produktov pri sintezah bio butilirane aminosmole (azeotropna mešanica reaktantov).

ČLAN

  • MELAMIN, kemična tovarna, d. d., Kočevje
  • Tomšičeva cesta 9, SI-1330 Kočevje
  • +386 (0)1 8959 300