PREDSTAVITEV PROJEKTA

Razvoj melaminskega biopolimera za industrijo premazov

Razvoj visokotehnološkega proizvoda iz naravnih, obnovljivih surovinskih virov (lesne biomase). Melaminski biopolimer se uporablja na področju premazništva in je ekvivalent obstoječemu polimeru fosilnega izvora.

  • Razvoj in industrializacija novega produkta melaminskega biopolimera
  • Povečanje deleža visokotehnoloških proizvodov v podjetju
  • Vzpostavitev nove verige vrednosti z zaključenimi snovnimi tokovi
  • Izboljšanje indeksa snovne učinkovitosti

Projekt se v Strategijo pametne specializacije (S4) umešča v prednostno področje Mreže za prehod v krožno gospodarstvo, znotraj področja Naravni in tradicionalni viri za prihodnost. V okviru projekta, ki je bil sofinanciran s strani Ministrstva za gospodarstvo in EU (Javni razpis za spodbude za raziskovalno-razvojne projekte (TRL 6-9)), so bile izvedene pilotne faze proizvodnje melaminskega biopolimera tipa HMMM in prenos tehnologije ter znanj na industrijski nivo.

Predhodno so bile vse konceptualne rešitve dokazane in razvite na laboratorijskem nivoju na oddelku za razvoj in raziskave podjetja Melamin. Na laboratorijskih vzorcih so bila izvedena nadaljnja aplikativna testiranja s strani partnerja oz. ključnega bodočega kupca novega proizvoda. Rezultati teh testiranj so pokazali, da proizvod (melaminski biopolimer tipa HMMM) ustreza vsem zahtevam in je v celoti primerljiv z lastnostmi in kvaliteto premazov, izdelanih s klasičnim HMMM.

Glavni rezultat projekta sta razvita nova tehnologija in nov produkt bio HMMM do nivoja industrijske proizvodnje, kar je posledica najnovejših raziskovalnih rezultatov in tehnoloških dosežkov razvojnega oddelka podjetja Melamin. V sklopu projekta je bila v sodelovanju z Inštitutom Jožef Stefan razvita metoda, ki lahko določi vsebnost biokomponent v produktu, kar omogoča certificiranje novega produkta skladno s standardom »Vsebnost biokomponent v plastiki«.

Projekt je pomemben, saj si podjetje z novo razvitim bioproduktom omogoča preboj na globalna tržišča in s tem zeleno in trajnostno rast. V širšem pomenu pa projekt prinaša postopno menjavo fosilnih virov z obnovljivimi viri, kar pa predstavlja tudi osnovo za razvoj drugih industrijskih panog.

Uporaba novega produkta kot melaminskega zamreževalca iz obnovljivih surovinskih virov za področje premazov.

Novi produkt s komercialnim imenom Komelol MM90 GE BIO 80 je ekvivalent obstoječemu melaminskemu polimeru fosilnega izvora.

ČLAN

  • Melamin, d. d., Kočevje
  • Tomšičeva ulica 9, SI-1330 Kočevje
  • +386 (0)1 895 93 00

Fokusno področje

Zeleni procesi in tehnologije