PREDSTAVITEV PROJEKTA

Razvojni načrti na poti do ogljične nevtralnosti

Salonit Anhovo z razvojnimi načrti v naslednjih nekaj letih načrtuje sklop ukrepov, za katere bomo namenili okoli 40 milijonov evrov. Hkrati predvidevamo uvedbo inovativnih rešitev, ki bodo vodile do 15-% znižanja ogljičnega odtisa in hkrati omogočile znižanje ključnih emisijskih parametrov. V končni fazi bo za razogljičenje proizvodnje cementa potreben zajem CO₂, tehnologije na tem področju so še v razvoju, trenutno pa
sodelujemo v študijah izvedljivosti in se povezujemo na mednarodni ravni.

 

Razvojni načrti Salonita Anhovo podpirajo cilje, skladne s Taksonomijo EU, Trajnostnimi cilji Združenih narodov in Evropskim zelenim dogovorom, ki je prepoznal industrijo cementa kot strateško pomembno panogo, ki jo je težko razogljičiti in ki jo Evropa potrebuje:

  • Zniževanje CO₂ izpustov – v prvem koraku s spremembo strukture goriv (povečanje deleža alternativnih goriv) in s povečanjem deleža alternativnih surovin.
  • Zniževanje emisij – z vlaganjem v dodatne čistilne naprave dimnih plinov, s čimer bomo lahko znižali ključne emisijske parametre NOX, TOC in SO₂ (tehnologija SCR-RTO).
  • Razvoj krožnega gospodarstva – z uporabo predpripravljenih odpadkov kot goriva in stranskih produktov drugih industrij kot alternativne surovine.

Proizvodnja cementa je energetsko intenziven proces, ki zahteva velik vložek toplotne energije. Razvoj na tem področju v celotni EU se giblje v smeri nadomeščanja klasičnih fosilnih goriv z gorivi, pripravljenimi iz odpadkov, ki se jih ne da učinkovito reciklirati (plastika, papir, tekstil, les, gume, olje itd.).

Trenutno je delež toplotne energije, ki jo Salonit Anhovo pridobi iz alternativnih goriv, dobrih 60 %, s čimer učinkovito zmanjšujejo emisije CO₂. Ob tem je pomembno poudariti, da narava tehnološkega procesa omogoča varno izrabo energetsko bogatih odpadkov: v cementni peči se plini ob izgorevanju dolgo časa zadržujejo pri temperaturi okoli 2.000 °C (torej stabilni pogoji, visoke temperature, dolgi zadrževalni časi, oksidacijska atmosfera, bazičnost in visoka specifična površina materiala).

 

V primeru cementarn so emisije odvisne predvsem od tehnologij ter od same surovinske osnove, ki v masnem toku materialov predstavlja glavnino (90 %) vseh vhodnih materialov, goriva pa le okrog 10 %. V Salonitu Anhovo lahko uporabljamo alternativna goriva prav zaradi najsodobnejših tehnologij, ki omogočajo, da zagotavljamo minimalne vplive na okolje, kar potrjujejo tudi najnovejše okoljske raziskave (ARSO, Kmetijski inštitut).

ČLAN

  • SALONIT ANHOVO, d. d.
  • Anhovo 1, SI-5210 Deskle
  • +386 (0)5 3921 000

Fokusno področje

Sekundarne surovine