PREDSTAVITEV PROJEKTA

HUMUS: Skrb za bolj zdrava mestna tla

Horizontov projekt HuMUS (Healthy municipal soils – Zdrava mestna tla) želi s trajnostnim upravljanjem spodbuditi prehod k zdravi (urbani) prsti. Za to sta potrebna znanje in ozaveščenost o pomenu in vrednosti zdravja prsti. Za uspešno izvajanje te misije je ključnega pomena, da se občine in regije po vsej Evropi vključijo in aktivirajo za zaščito in obnovo zdravja tal. Spodbujanje dialoga z zainteresiranimi stranmi o problematiki degradirane prsti lahko prispeva k oblikovanju skupnega razumevanja izzivov in pomaga soustvarjati rešitve za varstvo in obnovo tal.

Projektno partnerstvo sestavljajo univerze in raziskovalni centri z izkušnjami na področju participativnih pristopov ter združenja več zainteresiranih strani, ki v veliki meri pokrivajo ravni upravljanja s prstjo v EU.

HuMUS bo podpiral vključevanje zainteresiranih strani in državljanov v procese odločanja s študijami primerov, izobraževalnimi dejavnostmi in dejavnostmi za krepitev zmogljivosti ter izmenjavo najboljših praks na regionalni in lokalni ravni.

Medtem ko sta zavedanje o problematiki onesnaženosti zraka ali vode ter pomembnost njunega varovanja med regionalnimi deležniki visoka, je ozaveščenost o pomenu zdrave prsti nekoliko manjša. Zaradi tega si bodo v okviru projekta HuMUS prizadevali dvigniti raven zavedanja o pravilnem upravljanju s prstjo v regiji s predstavitvijo dobrih evropskih praks. S tem bodo dodatno spodbudili celovit prehod regije na krožno gospodarstvo in povezali lokalne deležnike z mednarodnimi partnerji z namenom učinkovite izmenjave znanja in izkušenj.

Projekt se je začel januarja 2023 in bo trajal do konca 2025.

ČLAN

  • REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA ZA PODRAVJE - MARIBOR
  • Pobreška cesta 20, SI-2000 Maribor
  • +386 (0)2 3331 300

Fokusno področje

Krožni poslovni modeli