Predstavitev člana

EKO Ekoinženiring, d. o. o.

Podjetje EKO ekoinženiring d.o.o., je nastalo 1.3.1994 iz ekološko-tehnološkega laboratorija v sestavu enote Kemija bivše železarne  Ravne. V okviru tega laboratorija smo opravljali naloge iz varstva okolja s poudarkom na vplivih slovenske metalurške industrije na obremenjevanje okolja.

Sedaj se kot akreditiran laboratorij za preskušanje, s pridobljenimi  pooblastili in okoljevarstvenimi, dovoljenji  ukvarjamo z ekološkimi monitoringi, izvajanjem okoljskih storitev in  obdelavo odpadkov.

V podjetju že vrsto let izvajamo krožno gospodarstvo. Iz kovinskih muljev, ki nastajajo med brušenjem, honanjem in lepanjem ter vsebujejo olja, v postopku predelave ločujemo kovinske snovi od tekočih oljnih emulzij. Nato v postopku odstranjevanja nadalje ločimo olje od vodne faze. Tako nastali kovinska snov kot oljna faza se vračata v ponovno uporabo v industrijske namene. Naše poslanstvo je izvajati strokovne in nepristranske meritve na področju emisijskega monitoringa iz nepremičnih virov onesnaževanja, kalibracije trajnih merilnikov in monitoringa odpadnih voda ter spodbujati in izvajati zeleno gospodarstvo, kjer se naravni viri čimbolj ohranijo, odpadki zmanjšujejo in reciklirajo ter se spodbuja uporaba obnovljivih virov energije.

Naše glavne dejavnosti podjetja so:

 • opravljanje emisijskega monitoringa odpadnih vod,
 • izvajanje prvih meritev in obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak iz
  nepremičnih virov onesnaževanja,
 • kalibracija trajnih merilnikov
 • izdelava strokovnih ocen o vplivih na okolje,
 • ravnanje z odpadki; zbiranje, prevoz, predelava, odstranjevanje, posredništvo odpadkov,
 • obdelava odpadnih oljnih emulzij, zaoljenih vod in vodno pralnih tekočin,
 • obdelava zaoljenih kovinskih muljev,
 • obdelava odpadnih oljnih filtrov
 • proizvodnja industrijske kozmetike in kemijskih proizvodov,
 • tehnična podpora kupcem (spremljanje in obveščanje o spremembah v zakonodaji s področja ekologije).

Za svoje dejavnosti smo pridobili naslednja pooblastila MOP:

 • pooblastilo za izvajanje prvih meritev in obratovalnega monitoringa odpadnih voda,
 • pooblastilo za izvajanje prvih meritev in obratovalnega monitoringa emisij snovi v
  zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja,
 • pooblastilo za izvajanje kalibracije trajnih merilnikov in redna letna testiranja,
 • pooblastilo za zbiranje odpadkov,
 • pooblastilo za odstranjevanje odpadkov,
 • pooblastilo za predelavo odpadkov,
 • vpisani smo v evidenco prevoznikov in posrednikov odpadkov.

Pri svojem delovanju si prizadevamo ohranjati status vodilnega podjetja na področju ekoloških storitev v Koroški regiji in to delovanje čim bolj krepiti tudi v ostalem delu Slovenije.

Naše usmeritve podjetja

 • stalna kakovost opravljenih storitev,
 • povečanje zadovoljstva in zaupanja naših odjemalcev,
 • povečanje tržišča in prihodka,
 • sodelovanje z zanesljivimi dobavitelji in podizvajalci,
 • skrb za nenehno usposabljanje zaposlenih in njihovo zadovoljstvo,
 • delovanje skladno z veljavno zakonodajo.

Naši cilji podjetja

 • Donosnost naložb in ekonomska dodana vrednost;
 • Zagotavljanje zadovoljstva strank, povečanje tržnega deleža in deleža naročil strank;
 • Zagotavljanje kakovosti storitev, krajši odzivni čas, optimiranje procesov, zmanjšanje stroškov in razširitev akreditiranih parametrov;
 • Zadovoljstvo in produktivnost zaposlenih;
 • Izpolnjevati zahtev akreditirane dejavnosti oz. standarda SIST EN ISO/ IEC 17025.

Vizija podjetja
Postati ključno podjetje v slovenskem prostoru za izvajanje zbiranja in obdelave določenih nevarnih odpadkov ter izvajanje ekološko kemijskih storitev v okolju vedno večje ozaveščenosti in zavedanja čistega okolja ter načela trajnostnega razvoja varstva okolja.

Poslanstvo podjetja
Izvajati strokovne in nepristranske meritve na področju emisijskega monitoringa iz nepremičnih virov onesnaževanja, kalibracije trajnih merilnikov in monitoringa odpadnih voda ter zagotavljati okoljsko varno ravnanje z industrijskimi odpadki.

Kontaktni podatki

EKO Ekoinženiring, d. o. o.
Koroška cesta 14, SI-2390 Ravne na Koroškem

VELIKOST ČLANA

FOKUSNO PODROČJE