Predstavitev člana

ZVEZA EKOLOŠKIH GIBANJ SLOVENIJE

Zveza ekoloških gibanj Slovenije- ZEG je zveza društev, v katero se prostovoljno povezujejo okoljska društva, občinska in območna okoljska združenja, zveze ter druga društva in zveze zaradi uresničevanja skupnih ciljev pri razvijanju in varovanju okolja.

Zveza ekoloških gibanj Slovenije- ZEG sedaj šteje preko 2680  članov.

Cilj Zveze ekoloških gibanj Slovenije ostaja ustanavljanje novih društev, ki bi pokrila potrebo po varovanju okolja.

ZEG je bila ustanovljena po Zakonu o društvih.

ZEG sodi v sfero civilne družbe. Deluje v javno dobro in brez koncesije.

Člani, povezani v ZEG-u, so pri svojem delu samostojni, upoštevati pa morajo odločitve in sklepe, ki jih prek svojih zastopnikov sprejemajo v organih zveze.

Zveza sodeluje z organi lokalne samouprave, s širšimi skupnostmi, z državnimi organi in institucijami, s podjetji ter z drugimi domačimi in tujimi organizacijami.

Delovanje zveze je javno, javnost delovanja zveze pa je zagotovljena:

  •           tako, da so seje organov zveze javne,
  •           tako, da so na seje organov zveze vabljeni novinarji in druge osebe, ki jih obravnavana tematika zanima,
  •           tako, da so zapisniki vseh organov zveze dostopni vsem zastopnikom in zainteresiranim članom društev,
  •           prek tiska in drugih sredstev javnega obveščanja,
  •           z izdajanjem strokovne revije za okoljska vprašanja »Okolje«,
  •           s pošiljanjem vabil, gradiv in zapisnikov zastopnikom članom,
  •           s pošiljanjem obvestil članom o sprejetih sklepih organov zveze.

Kontaktni podatki

ZVEZA EKOLOŠKIH GIBANJ SLOVENIJE
Cesta krških žrtev 53, 8270 Krško

FOKUSNO PODROČJE