Predstavitev člana

IKEMA d.o.o.

IKEMA, d. o. o., je vodilni laboratorij v Sloveniji za monitoring emisij snovi v zrak, vodo in tla. Razvijamo tehnologije za nadgradnjo obstoječih čistilnih naprav in tako omogočamo našim strankam, da z minimalnimi stroški in posegi v sistem dosegajo zakonsko določene emisijske meje. Z lastnim raziskovalnim timom razvijamo tudi nove merilne naprave. Kot analitski laboratorij našim naročnikom omogočamo optimizacijo tehnoloških procesov z namenom ponovne uporabe stranskih produktov oz. odpadkov.

IKEMA, d. o. o., je edino družinsko podjetje v 100-% zasebni lasti na področju okoljskih preiskav v Sloveniji. Smo akreditiran laboratorij v skladu s standardom SIST EN ISO/IEC 17025.

V 30-letnem poslovanju smo postali eno izmed vodilnih podjetij v Sloveniji na področju okoljskih preiskav. Vse preiskave izvajamo po znanih in dobro preizkušenih metodah in standardih, kot so ISO, CEN, SIST, ASTM, DIN, EPA … Na zahteve naših strank izvajamo analize po njihovih specifikacijah ali pa po potrebi razvijemo novo metodo.

Razpolagamo z najnovejšo tehnologijo na tržišču in trenutno analiziramo preko 900 različnih parametrov. Razpolagamo tudi z vso potrebno analitsko opremo za odvzeme vzorcev vod, sedimentov, tal in odpadkov. Ves dobiček od poslovanja vlagamo v razvoj novih postopkov.

Ocene odpadkov, blat: izvajamo storitve, povezane z ocenami odpadkov (pooblastila Ministrstva za okolje in prostor), in sicer za: predelavo, sežig, čezmejno premeščanje in odlaganje.
Analize vod: imamo pooblastila Ministrstva za okolje in prostor za izvajanje obratovalnih monitoringov odpadnih vod. Prav tako smo akreditirani za izvajanje analiz površinskih, odpadnih, industrijskih, komunalnih in izcednih vod. Izvajamo tudi meritve pretokov na kanalizacijskem omrežju.
Analize tal: imamo pooblastila Ministrstva za okolje in prostor za izvajanje monitoringa stanja tal. Prav tako imamo akreditirane postopke odvzema vzorcev tal in izvajamo tudi vse laboratorijske meritve vzorcev tal.
Komposti, digestati, rastni substrati: izvajamo biološke, kemijske in fizikalne preiskave različnih medijev za rast in različnih gnojil.
Alternativna goriva: pomagamo pri razvoju alternativnih goriv iz različnih virov: odpadkov, lesa, kmetijskih ter industrijskih stranskih proizvodov …
Svetovanje: za svoje poslovne partnerje smo vedno dosegljivi in jim nudimo svetovanje ter izvajanje celotnih rešitev glede na specifično okoljsko problematiko. Svetujemo glede optimizacije procesov ter nadaljnje uporabe stranskih proizvodov in odpadkov.
Okoljska politika: naš prvotni namen je varstvo okolja. Pri vseh dejavnostih ravnamo tako, da imamo čim manjši vpliv na okolje. To obsega ravnanje z odpadki, izpuhi, vodami in energijo. Pri svojem delu svoje stranke izobražujemo in dobre prakse prenašamo naprej.

IZVAJAMO:
• tehnične analize surovin in izdelkov,
• kontrolne kemične analize,
• preiskave zemljišč pred nakupom,
• biološke preiskave materialov,
• kontrolo kvalitete,
• analize v vseh agregatnih stanjih,
• analize naravnih in umetnih materialov, kompozitov, kmetijskih zemljišč,
• analize organskih spojin, adsorbcijskih cevk, filtrov (zračnih, vodnih…), anorganskih spojin, piroliznih plinov in ostankov,
• kemične analize materialov, gnojil, vod, goriv, hrane, vin,
• kemične analize za raziskave in razvoj,
• REACH registracije spojin,
• ROHS skladnost izdelkov,
• druge kemične analize in preiskave.

SVETUJEMO NA VEČ PODROČJIH:
• čistilnih naprav,
• odpadkov, tal, odpadnih vod,
• okoljskih nesreč,
• industrijskih nesreč in razlitij,
• zasnove čistilnih naprav,
• težav s kanalizacijskim omrežjem,
• nakupa merilne in laboratorijske opreme,
• okoljevarstvenih in drugih dovoljenj,
• IED naprav,
• optimizacije procesov v skladu z načeli krožnega gospodarstva.

Kontaktni podatki

IKEMA, Inštitut za kemijo, ekologijo meritve in analitiko, d. o. o.
Lovrenc na Dravskem polju 4, SI-2324 Lovrenc na Dravskem polju

VELIKOST ČLANA

FOKUSNO PODROČJE